در رابطه با دسته‌بندی دایل‌پلن

در این دسته‌بندی موضوعات مربوط به ویرایشگر مرکز‌تماس سیموتل قرار می‌گیرند.