تنظیم BLF در سیموتل

با تنظیم Busy Lamp Field (BLF) برروی بعضی تلفن ها میتوان از وضعیت داخلی ها (آماده تماس،مشغول،در حال زنگ خوردن)مطلع شد
ابتدا باید این قابلیت برروی داخلی در سیموتل فعال گردد و سپس از تنظیمات Ipphone آن را فعال کنیم
مانند شکل زیر باید مقادیر زیر را در More Option داخلی اضافه کنیم
subscribecontext=states
allowsubscribe=yes

در گام بعدی تنظیم در ipphone میباشد برای مثال اینجا برای تلفن های grandstream و yealink این مورد را بررسی میکنیم

1-grandstream
مانند تصویر در قسمت Setting و بخش Programmable Keys را انتخاب میکنیم
image

image

در بخش Multi-Purpose Keys

ابتدا mode را بروی BLF قرار میدهیم و در بخش Account اکانتی که رجیستر شده را میتوانیم انتخاب کنیم در قسمت Value شماره داخلی را باید وارد کنیم (Descriptions اختیاری میباشد و میتوان توضیحی نوشت مانند نام داخلی)

در آخر هم تنظیمات ذخیره شود
رنگ های چراغ کلید ها هم به صورت زیر است

سبز ثابت → داخلی آماده تماس است(Idle)
قرمز چشمک زن → داخلی در حال زنگ خوردن است(Busy)
قرمز ثابت → داخلی در حال صحبت میباشد(In Use)

2-Yealink
در بخش DSSKey پارامتر ها را مطابق زیر انتخاب میکنیم:
Type → BLF
Value → شماره داخلی
Line → انتخاب Line رجیستر شده
Extension → شماره داخلی


طبق تنظیم در تصویر چراغ اول تلفن وضعیت داخلی 6900 را نشان میدهد

3 Likes