کانفیگ Quintum Tenor

برای کانفیگ تنور tenor ابتدا توسط tenor configuration manger آی پی را پیدا نموده و متصل میشویم
سپس از گزینه ویزارد مراحل را به این شکل طی می کنیم


در این مرحله فقط پورتی که بوق دارد را انتخاب کنید


جهت افزایش صدا به متود زیر عمل می کنیم

جهت کانفیگ با telnet نیز کامندهای زیر مورد نیاز است
Mc - دسترسی
Calls - تماس های اکتیو
Lastcall - آخرین تماس
Debug test o 24 - کانال مورد نظر را باز میکند
Debug test e 24 - می بندد کانال مورد نظر را
Debug test d 09156521187 - شماره گیری
Debug test end - تمام تماس هایی که باز شده را میبندد
مثال زیر را ببینید

در ترانک با سیموتل یا الستیکس نیز فقط موارد زیر مورد نیاز می باشد

port=5060
insecure=very
host=192.168.1.51
dtmfmode=rfc2833
context=from-pstn
disallow=all
allow=ulaw,alaw
username=232
secret=test232

1 Likes