پورت های سیموتل

با درود
لطفا تمامی پورت های مورد استفاده ی سیموتل را جهت بازکردن آنها در فایروال NSX را اعلام کنید.

منظورتون چه پورت هایی می باشد
پورت های پیش فرض مرکز تماس همانند پورت های دیگر مرکز تماس ها می باشد و تغییری صوررت نگرفته است

خوب منم همون پورت ها رو می خوام.
تمامی پورت ها مورد استفاده که باید روی فایروال وایت لیستشون کنم.