نحوه ست شدن داخلی به انتهای خط (نمایش شماره داخلی به آخر خط)

یکی از سناریو های کاربردی نمایش شماره داخلی به آخر خط ثابت مخابراتی می باشد به صورتی در زمان تماس خروجی شماره داخلی به انتهای خط اضافه گردد. اغلب شماره های مخابراتی 8 رقمی که 5 رقم اول ثابت و 3 رقم آخر دورشوال می باشد (اعدادی بین 000-999 که مجاز به ست نمودن هر مقداری در این بازه هستیم )

نمایش داخلی در تماس خروجی
پس از تعریف ترانک وارد دایل پلن شده و طبق سناریو زیر عمل می نمایم

image

مقادیر Caller ID Prefix و Caller Name Prefix برابر با شماره خط مخابراتی خود می نماییم و درآخر گزینه Set Extension on DID برابر با yes می نماییم
نکته مهم : برای این سناریو در قسمت تنظیمات ترانک نباید fromuser ست گردد

تماس مستقیم به شماره داخلی در تماس ورودی
برای این مورد کافیست برعکس تماس خروجی عمل نماییم به این صورت که :

image

مقدار Caller ID Skip برابر با مقدار ثابت شماره خط قرار دهید و به کامپوننت اکستنشن متصل نمایید.
موفق باشید

2 Likes