سربندی کابل E1 بر روی کابل شبکه g703

برای سربندی کابل E1 با استاندارد g703 کافی است به ترتیب زیر کابل سربندی شود
یکطرفش کابل معمولی استریت است
نارنجی سفید-نارنجی -سبز سفید- آبی-آبی سفید-سبز-قهوه ای سفید-قهوه ای
و طرف دیگر به این نحو دو تا سیم رو عوض می کنیم
آبی - ابی سفید-سبز سفید - نارنجی سفید-نارنجی-سبز-قهوا ای سفید-قهوه ای
در این استاندارد با یک کابل شبکه ارتباط E1 برقرار می شود
در حالتهای دیگر که BNCتحویل می شود مانند تحویل بر روی لاین ترمینال و یا مودم های قدیمی E1 باید از بالون استفاده گردد
بالون : وسیله است که یک طرف آن BNC و طرف دیگر آن RJ45 به صورت فیزیکی می باشد
دقت نمایید ممکن است در اولین اتصال بالون ارتباط برقرار نگردد کافی است جای TX,RX را از طرف BNCعوض کنید در این حالت مجدد تست کنید اگر مشکل فیزیکی نباشد E1 آپ می شود

1 Likes