روش فعالسازی SRTP در سیموتل

برای فعالسازی SRTP کافی است دستور

simotelhelper patch more

را زده و گزینه ۶ را وارد می نماییم

مانند شکل زیر
image

در انتخاب بعدی گزینه ۱ را انتخاب می نماییم
image

سپس عملیات نصب و کامپایل کردن مجدد استریسک ادامه پیدا می کند

پس از نصب و دیدن

patch installed successfully

کافی است بازای هر داخلی پارامتر زیر در تنظیمات user روی سرور انجام گیرد

encryption=yes