روش فعالسازی HTTPS در سیموتل

برای فعالسازی https در سیموتل کافی است دستور زیر را وارد نمایید

simotelhelper patch more


با انتخاب گزینه ۶ گزینه های زیر ظاهر شده و ما 2 را انتخاب می نماییم
image

پس از نصب و پایان عملیات ودیدن پیام

patch installed successfully

عملیات پایان یافته و ما باید فقط ریدایرکت را از پورت ۸۰ به ۴۴۳ انجام دهیم