در رابطه با دسته‌بندی ویپ

این بخش به موضوعاتی که خارج از محدوده مرکزتماس سیموتل می‌باشند اختصاص دارد (استریسک، دبین،ابونتو، و…)