تغییر پیش فرض http (apache)

برای تغییر پورت پیش فرض آپاچی مطابق زیر عمل نمایید
۱- وارد مسیر زیر شوید

nano /etc/apache2/ports.conf

مقدار Listen را مساوی با مقدار دلخواه قرار دهید البته می توانید چند Listen انتخاب کنید(پورت های لوکال مختلف)

در توزیع های دبیان و ابونتو می بایست مسیر زیر را هم تغییر دهید
سپس مسیر زیر

nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

مقدار VirtualHost را برابر پورت مد نظر قرار می دهیم .البته می توانیم چند VirtualHost تعریف نماییم (چند پورت لوکال )
به عنوان مثال <VirtualHost *:880 *:8882>
سپس سرویس آپاچی را ریستارت می کنیم
service apache2 restart
برای اطمینان از باز بودن پورت های مد نظر کامند زیر را وارد می نماییم
netstat -tlpn| grep apache