اضافه کردن ویس و تغییر ویس گویا

برای تغییر ویس گویا ابتدا لازم است که ویس خودرا از طریق لینک زیر
Convert audio to WAV کانورت کرده ( با فرمت های resolution= 16Bit , frequency=8000Hz channels=Mono) و سپس از قسمت pbx–> Announcements بارگذاری کنید .

و قسمت دایل پلن رفته و یک کامپوننت IVR آورده و از تنظیمات این کامپوننت ویس بارگذاری را انتخاب کنید مانند تصاویر زیر :
تصویر 1


تصویر 2

1 Likes