ارسال پیامک از طریق ماژول AGI

گاهی ممکن است نیاز باشد یک پیامک حین و یا بعد از مکالمه برای مشترک ارسال شود
این پیامک در این مرحله را میتوان بصورت استاتیک ارسال نمود
روش کار این است که ابتدا کامپوننت AGIرا از کامپوننت های دایل پلن انتخاب نموده و در آن دستورات خود را با PHP وارد می نماییم
سمپل به نحو زیر می باشد

#!/usr/bin/php -q
<?php
set_time_limit(1);
require('phpagi.php');
error_reporting(E_ALL);
$agi = new AGI();
$src_num = $agi->request['agi_callerid'];//get caller number $ch = curl_init();
$text=urlencode("ازتماسشماسپاسگذاريم");//BODY OF YOUR encoded massage curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"YOUR_SMS API?receptor=$src_num&sender=YOUR-SMS- SENDER-NUMBER&message=$text");//Place your sms api & your sms SENDER number curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$server_output = curl_exec($ch);
curl_close ($ch);

و با استفاده از API دريافتی از پنل پيامک اطلاعات خواسته شده را تکميل ميکنيم

5 Likes

از لینک زیر هم
https://sourceforge.net/projects/phpagi/files/latest/download
فایل فشرده مربوط به phpagi دانلود میکنیم
و دو فایل phpagi.php و phpagi-asmanager.php توی مسیر زیر باید کپی بشن
/var/www/html/files/agi/

و بعد اینکه کد رو به کامپوننت agi وارد کردیم
دستور زیر رو هم برای اجرایی شدن فایل های پوشه agi اجرا میکنیم
chmod 755 /var/www/html/files/agi/ -R

در آخر هم یک نمونه کد فراخوانی و تست شده agi با php:

#!/usr/bin/php -q
<?PHP
require('phpagi.php');
$agi = new AGI();
$agi->answer();
$agi->stream_file("privacy-prompt","#");
$agi->stream_file("astcc-followed-by-pound","#");
$result = $agi->get_data('beep', 3000, 20);
$keys = $result['result'];
$agi->stream_file("you-entered","#");
$agi->say_digits($keys);
$agi->stream_file("privacy-thankyou","#");
$agi->stream_file("goodbye","#");
$agi->hangup();
?>

3 Likes

کاش فایل ها رو هم میزاشتید و به سورس فورج ارجاع نمیدادید
ممنون

1 Likes

متاسفانه امکان بارگذاری فایل درحال حاضر وجود ندارد

با سلام و احترام
سمپل ها اپدیت شدند و نیاز هست که از لینک زیر دانلود شوند:
http://up44.ir/6ytfz26b