ارتباط dslam ma 5616 huawei از طریق mikrotik بدون سوییچ مدیریتی چگونه است؟

ما نیاز داریم از طریق mikrotik ارتباط شبکه ای بین huawei ma5616 و server voip برقرار کنیم
آیا راهکاری وجود دارد؟

برای آنکه ارتباط شبکه ای بین dslam ma 5616 و mikrotik برقرار کنیم اگر مفروضات زیر باشد:

Server VoIP: 192.168.3.3
ma 5616 huwaei : 192.168.3.5
vlan 10

حال برای کانفیگ میکروتیک اول پورت ge0 را به ether2 میکروتیک متصل می کنیم
از گزینه interface گزینه +را برای ساختن interfaceجدید میزنیم و vlan را انتخاب می کنیم
سپس vlan 10 را بر روی Mikrotik و اینترفیس ether 2 میسازیم ( محل اتصال ۵۶۱۶)

image

و سپس id vlan را ست می کنیم

image

به ether 1 کامپیوتر خود را متصل می نماییم و هر سه اینترفیس را درون یک bridge قرار می دهیم
ether1,ether2,vlan 10> Bridge 2

image

حال به دی اس لم ma 5616 huwaei تنظیمات ip ,vlanرا انجام میدهیم

vlan 10 smart
interface vlanif 10
ip address 192.168.3.5 255.255.255.0

image

حال از داخل میکروتیک گزینه tools > ping پینگ 192.168.3.5 را میگیریم
باید پینگ درست باشد
اگر پینگ داخل میکروتیک درست باشد از داخل ویندوز نیز باید پینگ برقرار باشد

بقیه تنظمیات مربوط به ویپ می باشد و آموزش آن درون این پست موجود می باشد

آموزش کانفیگ dslam ma5616 huwaei

3 Likes