احراز هویت دو مرحله ای

چطور می تونم از احراز هویت دو مرحله ای سیموتل استفاده کنم؟

با توجه به تنوع سرویس های ارسال پیام، سیموتل نمیتونه یک قالب یکتا برای ارسال پیام ارائه بده. ولی با ایجاد زیرساخت قابل توسعه برای ارسال پیام به شما این امکان رو میده که از سرویس دلخواه خود استفاده کنید.
در زیر نمونه ای از قابل سرویس ارسال پیامک آورده شده و شما میتوانید با استفاده از کد پایتون فایل زیر رو تغییر بدید و سرویس رو در سیموتل آپلود.

چگونگی تغییر در سرویس فایل:
در نمونه قالب زیر تابعی با نام send_message وجود دارد که وظیفه اصلی ارسال پیام رو به عهده دارد و تنها قیمتی نیاز به تغییر دارد همین قسمت می باشد. این تابع دو پارامتر phone_number و message می باشد که حاوی پیام sms و شماره گیرنده است. مابقی کد در این تابع به عهده خودتان می باشد. با استفاده از این مقادیر سرور ارسال پیامک خو را فراخوانی (از مستندات پرووایدر پیامک استفاده کنید) نمایید.

لاگ گیری: هر آنچه مه در این فایل print کنید در آدرس /usr/src/simotel/simotelhelper.log قابل مشاهده می باشد. لذا توصیه میکنیم که خروجی فراخوانی سرویس sms را print کنید

تست:
بهتر است ابتدا کد را در سرور سیموتل قرار دهید و آن را به صورت زیر در shell لینوکس فراخوانی نمایید تا از درستی آن مطمئن شوید
python3.8 simotel_sms_service_template.py "0915xxxxxxx" "my_message" test

فعال سازی سرویس در سیموتل:
پس از آماده سازی سرویس فایل وارد پنل سیموتل خود شوید از قسمت “Maintenance>>Settings” در قسمت “SMS Services” ، سرویس فایلی که آماده کرده اید را در اینجا با زدن دکمه Add Service آپلود نمایید و در قسمت sms service سرویس بارگذاری شده را انتخاب کنید .از قسمت Edit میتوانید جهت مقدار دهی متغییر های module_params خود استفاده کنید ( دقت کنید که این متغییر کلیدی بوده و توسط سیموتل خوانده و مقدار دهی میشود و پس از آپلود در صورت نیاز میتواند کد خود را با Send SMS تست کنید) .
در ادامه در صفحه “General Settings” قسمت روش ورود (Login type ) را از یک مرحله ایی به دو مرحله ایی تغییر دهید ( دقت کنید که حتما‌ کاربر شماره موبایل صحیح و فعال وارد کرده باشد ) .

نمونه فایل

# Define module parameters for the SMS service
module_param = {"username": "my_sername", "password": "my_pass", "src": "my_src_number"}

import sys
import base64
import requests

def send_message(phone_number, message):
  """
  Send an SMS message via a specified service provider (in this case, ippanel).
  
  IMPORTANT: 
  If you are using a different SMS service provider, you will need to modify this function
  to meet the specific requirements and API specifications of your chosen provider.
  
  Args:
  - phone_number (str): The phone number to send the SMS to.
  - message (str): The content of the SMS message.
  
  Returns:
  None
  """
  
  # URL for the ippanel SMS API
  url = 'http://ippanel.com/api/select'
  # Construct the payload with provided parameters and arguments
  data = {
    "op": "send",
    "uname": module_param["username"],
    "pass": module_param["password"],
    "message": message,
    "from": module_param["src"],
    "to": [phone_number]
  }
  
  # Send the request to the ippanel service
  response = requests.post(url, json=data)

  # Check the response and print appropriate messages
  if response.status_code == 200:
    print(response)
  else:
    print("whatever you want")

# Check the number of arguments provided
# If there are 3 arguments, decode the phone number and message from base64
if len(sys.argv) == 3:
  phone_number = base64.b64decode(sys.argv[1]).decode("utf-8")
  message = base64.b64decode(sys.argv[2]).decode("utf-8")
  send_message(phone_number, message)
  print("sending message %s to %s" % (message, phone_number))
  
# If there are 4 arguments, check if the last argument is "test"
elif len(sys.argv) == 4:
  # this part is just for test your sms service command sample: python3.8 simotel_sms_service_template.py "0915xxxxxxx" "my_message" test
  phone_number = sys.argv[1]
  message = sys.argv[2]
  if sys.argv[3] == "test":
    send_message(phone_number, message)
    print("sending message %s to %s" % (message, phone_number))
  else:
    print("invalid command")
else:
  # If the number of arguments doesn't match expected values, print an error message
  print(sys.argv)
  print("unable to get message")