اتصال سیموتل به سرور zabbix

با توجه به اینکه سیموتل برروی سیستم عامل debian میباشد
برای ارتباط با سرور zabbix مراحل زیر را میتوان انجام داد
گام اول:
نصب zabbix-agent

apt install zabbix-agent

نکته: اگر پکیج مورد نظر پیدا نشد
لیست های زیر را در مسیر etc/apt/source.list/ اضافه نمایید
و سپس دستور زیر را وارد شود

apt update
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main

deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main

deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main

گام دوم:کانفیگ zabbix-agent
در مسیر etc/zabbix/zabbix_agentd.conf/ مقادیر زیر به شرح زیر تنظیم شوند

Server=ZABBIX_IP
ServerActive=ZABBIX_IP
Hostname=SERVER_HOSTNAME

گام چهارم: ریستارت سرویس زبیکس

service zabbix-agent restart
systemctl enable zabbix-agent

توجه اگر Iptabel برروی سرور فعال است باید دسترسی به پورت 10050 سرور از ip سرور zabbix اضافه شود به عبارت دیگر رول زیر در iptable وارد شود

-A INPUT -s zabbix_ip -p tcp --dport 10050 -j ACCEPT

گام پنجم :
در مسیر

/etc/asterisk/http.conf

مقادیر زیر تنظیم شود

enabled=yes
bindaddr=0.0.0.0
bindport=8088

در گام ششم نیاز هست تا یوزر ami برای زبیکس ساخته شود(به عنوان مثال یوزر test با پسور 123 در اینجا ساخته شده)
و مقداری های مشخص شده در دایرکتوری زیر ست شود

/etc/asterisk/manager.conf

webenabled = yes
bindaddr = 0.0.0.0

[test]
secret = 123
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = zabbix_ip/255.255.255.255
permit = 127.0.0.1/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate

و در گام اخر برای اعمال تغییرات نیاز هست تا استریسک ریلود شود

asterisk -rx "reload" 

نکته :x:
جهت تست اتصال به یوزر ami از طریق http میتوانیم از لینک زیر استفاده کرد
http://simotel_ip:8088/rawman?action=login&username=test&secret=123
خروجی در وب و در cli استریسک به ترتیب در تصویر نشان داده شده است

image

image

3 Likes